FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI SARAJEVO OTVORILA PORTAL ZA ON LINE APLIKACIJE KORISNIKA

Fondacija za muzičke,scenske i likovne umjetnosti  Sarajevo pokrenula je portal za on line aplikacije korisnika za sve buduće konkurse. U skladu sa glavnim smjernicama rada aktulenog Upravog odbora prema potpunoj transparentnosti i modernizaciji usluga Fondacije te po uzoru na evropske i regionalne fondacije projekat realizacije korisničkog portala pokrenut i otvoren za sva pravna i fizička lica.

Aplikacija za sve konkurse Fondacije umnogome olakšane svim korisnicima zahvaljujući on line korisničkom panelu.

U pitanju je originalno i zaštićeno softwersko rješenje koje će ubuduće uz pristup na posebnom odjelu web stranice Fondacije za muzičke,scenske i likovne umjetnosti Sarajevo OVDJE omogućiti svim korisnicima puno brži i jednostavniji proces aplikacije sa sve buduće konkurse. Jednom unešeni podaci pravnih ili fizičkih lica te osnovni prateći dokumenti koji su potrebni prema odlukama i pravilnicima Fondacije bit će sačuvani u bazi podataka za sve buduće konkurse do momenta njihove izmjene od strane korisnika. Prilikom izrade portala posvećena je posebna pažnja zaštiti ličnih i pravnih informacija svih korisnika.

Korisnički portal Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti  izuzetno pristupačan i jednostavan interface prilagođen svim kategorijama korisnika za aplikacije na sve buduće konkurse. Sistem sam spašava sve podatke i dokumente unešene i potvrđene od strane korisnika i na taj način se omogućava da se proces aplikacije po pojedinačnom projektu sačuva i nastavi u svakom momentu u toku trajanja određenog konkursa.

Svaki korisnik ima mogućnost da u svakom momentu pristupi svim pojedinačnim projektima koji su u procesu aplikacije na konkurse Fondacije te uradi sve potrebne izmjene.

Sistem će omogućiti da u toku zvaničnog trajanja svakog pojedinačnog konkursa Fondacije za MSL Sarajevo svaki korisnik može izmjeniti podatke na potpuno završenom i podnešenom projektu aplikacije s tim da svaki put finalni on line dokument prijave mora ponovo ovjeriti, potpisati i ubaciti u sistem kako bi ponovo završio proces aplikacije.

 Registar i online prijava projekata treba da maksimalno olakša i pojednostavi pristup na konkurse fondacije za muzičke,scenske i likovne umjetnosti svim djelatnicima u kulturi,kako pravnim licima tako i fizičkim licima te likovnim umjetnicima od kojih otkupljujemo umjetničke radove. “, istakao je Predsjednik Upravog odbora Fondacije za MSL Sarajevo Armin Omerović.Nadamo se da će  javan i transparentan način apliciranja , uspješno biti implementiran od strane naše zajednice.

U odnosu na protekli period svaki korisnik će imati obavezu poštom na Fondaciju za MSL poslati isključivo ovjereni i potpisani dokument prijave a sve ostale dokumente i podatke će odgovorne osobe Fondacije preuzeti direktno iz baze podataka korisničkog portala. Svi prijavljeni korisnici će ubuduće putem elektronske pošte dobijati obavijesti o otvaranju svih konkusa Fondacije za MSL Sarajevo te pismene potvrde ispravne aplikacije po pojedinačnim projektima na iste.

Za sve tehničke probleme vezane za pristup i rad na korisničkom portalu svi korisnici će se ubuduće moći obratiti odgovornom tehničkom osoblju isključivo putem maila:

support@fmslu.ba

Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo je pripremila i kratki intro video koji će svim korisnicima omogućiti osnovni uvid u rad na korisničkom panelu a koji svi zainteresovani mogu pogledati u nastavku: